Czarodziejskie mistrzostwo Andrzeja Rozbickiego
Recenzja koncertu „The Tenors Gala”  autorstwa Dr Svetlana Lisogor została zamieszczona w wydawanej w Toronto ukrainskiej gazecie MICT w dniu 28ażdziernika 2010.
Czy zastanawialiœcie siê kiedykolwiek, dlaczego wœród wszystkich spiewaków tenorowi naj³atwiej jest znaleŸæ kontakt ze s³uchaczami? Dlaczego ich najbardziej lubi publicznosc? Moim zdaniem istniej¹ dwie odpowiedzi: po pierwsze tenor jest prawie zawsze mocnym bohaterem romantycznym, a po drugie arie tenorowe s¹ przepiêkne i bardzo wzruszaj¹ce.  Melodie tych arii maj¹ emocjonalny charakter, rozwijaj¹ siê wolno, s¹ w nich – tragedia, cierpienia mi³oœci, czu³oœci i wzruszaj¹ nas do ³ez. Ponadto wykonywana tenorowa aria wymaga nie tylko wokalnej wirtuozerii ale i g³êbi uczuæ.  Epitety dotyczace tenorów: dŸwiêczny, aksamitny, delikatny, uroczy …. Ale najlepsz¹ rzecz w mojej opinii  powiedzia³ angielski aktor Alec Guinness: “to jest srebro, owiniête w jedwab”. O tym ¿e Guinness mia³  racjê,  mogli przekonaæ siê wszyscy którzy wziêli udzia³ w koncercie “Gala Tenorów”, który odby³ siê w dniu 23 paŸdziernika w Mississaga Living Art Centre.
Celebrity Symphony Orchestra (zwyciêzca Nagrody Marty’s 2010 ) wraz z jej dyrygentem i dyrektorem muzycznym Dr Andrzejem Rozbickim przedstawi³a koncert na 150-lecie polskiego pianisty, kompozytora i polskiego bohatera narodowego Ignacego Jana Paderewskiego. Do udzia³u w koncercie “Gala Tenorów” dyrygent  zaprosi³ czterech utalentowanych solistów,  tenorów polskiej, ukraiñskiej, litewskiej i kanadyjskiej opery, którzy wykonali najbardziej znane i ulubione arie tenorowe z oper i operetek  oraz  popularne neapolitañskie, ukraiñskie, litewskie, francuskie i angielskie piesni.
Publicznoœæ wys³ucha³a i obejrza³a prawdziw¹ paradê tenorów! Ryszard Wróblewski, solista Operetki Warszawskiej, oczarowa³ publicznoœæ  wykonaniem arii operetkowych Lehara, Straussa i Kalmana. Piêkna jasna barwa dŸwiêku i elegancki kunszt wokonawczy wywo³a³ burzê oklasków.
Edmundas Sejlius, absolwent Litewskiej Akademii i solista Opery Wileñskiej i Strazburg Opery, ma bardzo ciep³y, ³agodny g³os liryczny. Mo¿na by³o podziwiaæ ³atwosci z jaka pokonywa³ najwy¿sze  d¿wieki w utworze Le Temps des Cathedrales z musicalu Notre Dame de Paris.  Zrobi³ to tak znakomicie ¿e wycisn¹³ wiele ³ez wzruszenia u zas³uchanych widzów.
M³ody kanadyjski tenor Michael Ciufo jest ju¿ znany z niezwyk³ej urody swojego g³osu. Michael wyst¹pi³ ju¿ w serii koncertów „Rising Star” w „Arts & Letters Club of Toronto” i koncertach w Swiêto Kanady.  Zaczyna on co prawda dopiero  kariere, ale swoj¹ sztuk¹ wykonawcz¹ jak i znakomit¹ prezencj¹ na scenie udowodni³ ¿e napewno stanie siê jednym z najlepszych tenorów w Kanadzie.
Nie boj¹c siê stronniczoœci chcia³abym powiedzieæ, ¿e najlepsze momenty koncertu by³y zwi¹zane z udzia³em ukraiñskiego spiewaka Vasyla Grokholskiego. Podczas wykonywania piesni „Czorni, brovy, kari oczi” wydawało mi sie przez chwilę że jestem w Filharmoni Narodowej w Kijowie. Jest on absolwentem  Konserwatorium w Kijowie a obecnie solistą Oper w Kijowie i Krakowie.  Vasyl znakomicie prezentuje się na scenie, ma sceniczną charyzmę i przepiękną aksamitną barwę głosu. Na jednej ze stron internetowych miłośników opery czytamy: “Bardzo piękny tenor liryczny, o wyglądzie księcia (co jest rzadkością), Aria księcia z opery Verdiego „Rigoletto” – bez wątpienia należała do niego.”
Dawno nie s³ysza³am takiego  cudownego wykonania. Aksamitny g³os Vasyla jest przeznaczony do wykonywania arii Verdiego i Pucciniego. Nic dziwnego ¿e widownia dos³ownie szala³a po wykonaniu arii Nessum Dorma (“Niech nikt nie spi”) Pucciniego z opery “Turandot”.
Punktem kulminacyjnym wieczoru by³y popisy primadonny polskiej operetki Ma³gorzata D³ugosz-sopran. Utalentowany wokalistka zaw³adnê³a serca publicznoœci swoj¹ wirtuozeri¹ wykonania, urod¹, eleganckimi piêknymi sukniami i wyj¹tkow¹ wrêcz brawur¹ w czardaszu z „Ksiê¿niczki Czardasza” Emericha Kalmana.
Celebrity Symphony Orchestra prowadzona przez dyrygenta Andrzeja Rozbickiego akompaniowa³a cudownie solistom. Jest naprawdê wielk¹ sztuk¹ prowadzenie orkiestry wrêcz oddychania wraz z solistami. Znakomite frazowanie utworów przez Maestro Rozbickiego by³o na najwy¿szym mo¿liwym poziomie. Tak, to mistrzowska praca, to wielki artyzm.
 Orkiestra wykona³a Uwerture „Hej Orle Bia³y” I.J. Paderewskiego w aran¿acji Boles³awa Szuli,  uwerture do opery „Carmen” G.Bizeta i s³ynn¹ “Granada” A. Lara. Orkiestra gra³a bardzo precyzyjnie i z takim entuzjazmem ¿e niektórzy z widzów nie mógli siedzieæ spokojnie w fotelu i zaczêli nasladowaæ dyrygenta wykonuj¹c charakterystyczne ruchy jego r¹k!
Dziœ wszyscy widzieli ¿ywy spektakl, który ³¹czy³ operetkê, operê i przeboje krajów pochodzenia solistów. By³a to wspania³a okazja, aby us³yszeæ ulubione arie w wykonaniu rewelacyjnych, najlepszych g³osów na najwy¿szym profesjonalnym poziomie. Koncert ten podniós³ nas na duchu, bylismy swiadkami artystycznej ekstazy.
Jeœli masz szczêœcie, aby  nadal móc uczestniczyc w koncertach dyrygenta Andrzeja Rozbickiego to serdecznie je polecamy. Przed nim wielkie zadanie i zas³uguje on na wielki szacunek.
Zyczymy mu sil zdrowia i natchnienia aby móg³ sprostaæ swoim nowym artstycznym zadaniom. ¯yczymy  Dr. Andrzejowi Rozbickiemu aby dokonywa³ nowych odkryæ wokalnych  bo “to jest srebro, owiniête w jedwab”.
Dr Svetlana Lisogor, dyrektor artystyczny ukraiñskich chorow.